«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «NAUKI O ZEMLE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «EARTH SCIENCES»
ISSN 2073-3402 (Print)

List of issues > Series «Earth Sciences». 2018. Vol. 23

Development Factors and Intensity of Heavy Rains Erosion on the Arable Land of the Tom-Yaya Interfluve

Author(s)
N. S. Evseyeva, Z. N. Kvasnikova, M. A. Kashiro, A. S. Batmanova
Abstract
Soil erosion, including storm erosion, is one of the main processes of the substances migration causing the degradation of soil. The intensity of storm erosion on the arable land of the southeast of subtaiga zone in the West Siberian plain is practically not studied. In this paper, the factors and intensity of development of storm erosion on the example of the South-East of the Tomsk region within the Tom-Yaya interfluve. We found that the investigated territory belongs to areas of heavy rains: there are potentially from 50 to 100 mm an atmospheric precipitation in days, and the intensity of the rainfall amounts 3,01–5,0 mm per min. Number of days with rainfall at the Tom-Yaya interfluve varies from year to year significantly from 38 to 91.
The authors conducted field observations over the effects of rainfall with the various durations and intensity on arable land with different cultivation history, length and degree of slopes. It is established that the intensity of storm erosion depends on amount of precipitation, cultivation history and relief, the erosion of the soil can various from the first fraction of cubic meter to 100 m3 per ha. Rainfall on the territory of the Tom-Yaya interfluve is the cause soil erosion in agricultural landscapes, which varies from weak to very strong level. The denudation rate of the arable land surface from heavy rainfall changes from 0,07 to 10 mm per year.
For citation:
Evseyeva N.S., Kvasnikova Z.N., Kashiro M.A., Batmanova A.S. Development Factors and Intensity of Heavy Rains Erosion on the Arable Land of the Tom-Yaya Interfluve. The Bulletin of Irkutsk State University. Series Earth Sciences, 2018, vol. 23, pp. 51-63. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2018.23.51. (in Russian)
Keywords
heavy rain, erosion, arable land, the sub-taiga, the West Siberian Plain
UDC
References

Ananiev G.S. Katastroficheskie protsessy reliefoobrazovaniya [Catastrophic processes of relief formation]. Moscow, Moscow State University Publ., 1998, 102 p. (in Russian)

Gorbachev P.F. Metody rascheta livnevogo stoka [Calculation methods of storm water runoff]. Moscow, Vlast Sovetov Publ., 1937, 165 p. (in Russian)

Gringof I.G., Kleshchenko A.D. Osnovy selskokhozyaistvennoi meteorologii. Tom 1. Potrebnosti selskokhozyaistvennykh kultur v agrometeorologicheskikh usloviyakh i opasnye dlya selskogo khozyaistvennogo proizvodstva pogodnye usloviya [Fundamentals of Agricultural Meteorology. Vol. 1. Requirements of Agricultural Crops in Agrometeorological Conditions and Weather Conditions Dangerous for Agricultural Production]. Obninsk, All-Russian Scientific Research Institute of Hydrometeorological Information - World Data Center Publ., 2011, 808 p. (in Russian)

Zaslavskii M.N. Metodicheskie voprosy otsenki faktorov, opredelyayushchikh erozionnuyu opasnost zemel [Methodological Issues of Evaluation the Factors that Determine the Erosion Hazard of Lands]. Erozionnye protsessy Sibiri [Erosion Processes of Siberia]. Novosibirsk, 1978, pp. 5-31 (in Russian).

Larionov G.A. Eroziya i deflyatsiya pochv: osnovnye zakonomernosti kolichestvennaya otsenka [Erosion and Deflation of Soils: Basic Regularities and Quantitative Assessment]. Moscow, Moscow State University Publ., 1993. 200 p. (in Russian).

Polevoi A.N., Gringof I.G. (ed.) Selskokhozyaistvennaya meteorologiya [Agricultural meteorology]. St. Petersburg, Gidrometeoizdat Publ., 1992, 424 p. (in Russian).

Golitsyn G.S., Vasiliev A.A. (eds.). Prirodnye opasnosti Rossii. Gidrometeorologicheskie opasnosti. Vol. 5 [Natural hazards in Russia. Hydrometeorological hazards]. Moscow, Kruk Publ., 2001, 296 p. (in Russian).

Rutkovskaya N.V. Geografiya Tomskoi oblasti. Sezonno-agroklimaticheskie resursy [Geography of Tomsk Region. Seasonal Agro-Climatic Resources]. Tomsk, Tomk State University Publ., 1984, 158 p. (in Russian).

Slastikhin V.V. Metodika issledovaniya erozii pochv, vyzyvaemoi intensivnymi osadkami [Research Methodology of Soil Erosion Caused by heavy rainfall]. Sovremennye aspekty izucheniya erozionnykh protsessov, Novosibirsk, 1980, pp. 28-32 (in Russian).

Smorkalova A.G. Kharakteristika livnevykh dozhdei po Omskoi, Tomskoi i Tyumenskoi oblastyam [Characteristics of heavy rains in the Omsk, Tomsk and Tyumen oblasts]. Voprosy geografii Sibiri [Modern aspects of the study of erosion processes], 1976, no. 9, pp. 30-34 (in Russian).

Tolchelnikov Yu.S. Eroziya i deflyatsiya pochv. Sposoby borby s nimi [Soil erosion and deflation. Methods to combat them]. Moscow, Agroproizdat Publ., 1990, 158 p. (in Russian).


Full text (russian)