«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «NAUKI O ZEMLE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «EARTH SCIENCES»
ISSN 2073-3402 (Print)

List of issues > Series «Earth Sciences». 2016. Vol. 17

Material Composition of the Bottom Sediment in the Coastal Zone of the Irkutsk Reservoir

Author(s)
G. A. Karnaukhova
Abstract

The results of the analysis of particle size distribution, mineralogical and geochemical composition of sediments of the coastal zone and the material presented products of coastal abrasion Irkutsk reservoir – head to Angara cascade reservoirs, obtained in 1981–2015 years by the author in conducting comprehensive field and laboratory studies. It is established that the coastal area of the reservoir is actively intercepts a large part of the abrasion material. Formation sediments and their material composition is in accordance with lithodynamic situation and composition of the material composing the abrasion shores of the reservoir. The main rocks that form the abrasion of the shores reservoirs are sandstones of Jurassic and Quaternary talus loams. According to granulometric composition of precipitation from shallow they are represented by sands, large silts, fine silty muds. Within the coastal zone is the differentiation of sedimentary material with the deposition and concentration of certain groups of minerals and elements that are indicators of the process of sedimentation. In the mineral composition in all types of bottom sediments leads the light fraction, making from of 99,1 to 99,7 % in each sample. The main minerals in the fraction, regardless of the composition of the feed material are quartz, plagioclase, qualispace. When abrasion of coasts composed of sandstones, the heavy fraction of sediments marked predominance of hornblende and garnet, and when erosion of the loam – hornblende, and epidote. The coastal area is a transit for the iron oxides and most trace elements. Of greater accumulation of trace elements V, Cr, Co observed in sands and silts large. At the same time in areas of abrasion sandstone sediments in lead V, Cr, at sites of erosion loam – Co. The best hubs oxides are the major siltstone. In the bottom sediments of the coastal shallows, there is a noticeable concentration of trace elements associated with detrital ore and accessory minerals of the heavy fraction of the, as well as with the minerals of the light fraction.

Keywords
reservoir, coastal zone, sedimentation, material composition
UDC
551.351552 (282.256)
References

1. Akulov N.I., Frolov A.O., Masuch I.M., Akulova V.V. And. Jurassic deposits of the southern part of Irkutsk sedimentary basin [Yursrie otlozheniya yuzhgoj chasti Irkutskogo osadochnogo bassejna]. Stratigraphy. Geological correlation – stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyaciya, 2015, vol. 23, no 4, pp. 1-24.

2. Gidrometeorologicheskij rezhim ozer I vodohranilishh SSSR. Irkutskoe vodohranilishhe (Hydrometeorological regime of lakes and reservoirs of the USSR. The Irkutsk reservoir). Leningrad, 1980. 140 p.

3. Emelyanov E.M. Bar`ernye zony v okeane. Osadko- i rudoobrazovanie, geojekologiya (Barrier zones in the ocean. Rain and ore formation, Geoecology). Kaliningrad, 1998. 416 p.

4. Karnaukhova G.A., Skovitina T.M. Formation of sediments in the coastal zone of the Angara reservoirs [Formirovanie donnyh osadkov v pribrezhnoj zone Angarskih vodohranilishh]. Geomorphology – Geomorfologiya, 2013, no 3, pp. 71-78.

5. Karnaukhova G.A. Coastal area is sedimentation in the Angara reservoirs [Pribrezhnaya zona osadkonakohleniya v Angarskih vodohranilishhah]. News of Irkutsk state University. Ser. "Earth science" – Izvestiya IGU. Seriya "Nauki O Zemle", 2014, vol. 10, pp. 67-77.

6. Lisitsyn A.P. Processy okeanskoj sedimentacii. Litologiya i geohimiya (Processes of oceanic sedimentation. Lithology and Geochemistry). Moscow, 1978. 392 p.

7. Lomtadze V.D. Fiziko-mehanicheskie svojstva gornyh porod. Metody laboratornyh issledovanij (Physical and mechanical properties of rocks. Laboratory methods). Leningrad, 1990. 328 p.

8. Maximishina Y.S. Sovremennoe sostoyanie bergovoj zony Irkutskogo vodohranilishha [The current state of the coastal zone of the Irkutsk reservoir]. (Z badan nad wplywem antropoaresji na srodowisko). Sosnowiec, 2002, vol. 3, p. 347.

9. Ed. by Sergeev E.M., Maksimov S.N., Berezkin G.M. Metodicheskoe posobie po in inzhenerno-geologicheskomu izucheniyu gornyh porod (Methodological manual on engineering-geological study of rocks). Moscow, 1968, vol. 1, 347 p.

10. Miroshnichenko A.P., Leshikov F.N. Formation of the shores of the Irkutsk reservoir during the period of operation [Formirovanie beregov Irkutskogo vodohranilichha za period jekspluatacii]. Formirovanie beregov Angara-Yenisei reservoirs (Formation of the shores of the Angara-Yenisei reservoirs). Novosibirsk, 1988, pp. 65-67.

11. Ovchinnikov G.I. The Irkutsk reservoir [Irkutskoe vodohranilishhe]. Abrazionno-akkumuljativnye processy v beregovoj zone vodohranilishh (Abrasion-accumulative processes in the shore zone of the reservoir). Sosnowiec-Irkutsk, 2002, pp. 7-60.

12. Patyk-Kara N.G., Ivanov A.M. Geohimicheskie poiski mestorozhdenij tverdyh poleznyh iskopaemyh na kontinental#nom shel#fe (Geochemical exploration of solid mineral deposits on the continental shelf). Moscow, 2003. 416 p.

13. Pinegin A. V. Some peculiarities of formation of the shores of the Irkutsk reservoir [Nekotorye osobennosti formirovaniya beregov Irkutskogo vodohranilishh]). Tezisy. Pyataya konferenciya molodyh nauchnyh sotrudnikov (Abstracts. V Conf. young scien-tific). Irkutsk, 1971, pp. 74-77.

14. Pulyaevskiy G.M., Ovchinnikov G.I., Pinegin A.V., Nekrasov V.L. Prediction of river Bank erosion in the Angara reservoirs [Prignoz razmyva beregov angarskih vodohranilishh]. Formirovanie beregov angarskih vodohranilishh (Formation of the shores of the Angara reservoirs). Novosibirsk, 1976, pp. 53-69.

15. Strakhov N.M. The theory of geochemical process in the humid zone [K teorii geohimicheskogo processa v gumidnoj zone]. Geohimiya osadochnyh rud I porod (Geo-chemistry of sedimentary rocks and ores). Moscow, 1968, pp. 104-134.

16. Strakhov N.M. Geochemistry of modern sedimentation [Geohimiya sovremennogo sedimentogeneza]. Oreanologiya. Geohimiya okeana (Oceanology. Geochemistry of the ocean). Moscow, 1979, no 2, pp. 9-239.

17. Strakhov N.M. Osadkoobrazovanie v sovremennyh vodojomah (Modern sedimentation in the reservoirs). Moscow, 1993. 396 p.

18. Khovanskiy A.D. Geohimiya akval#nyh landshaftov (Geochemistry of aquatic landscapes). Rostov-on-Don, 1993. 240 p.

19. Kholodov V.N. Geohimiya osadochnogo processa (Geochemistry of the sedimentary process). Moscow, 2006. 608 p.

20. Khrustalev Y.P. Zakonomernosti osadkoobrazovaniya vo vnutrikontinental#nyh morjah (Regularities of sedimentation in the intracontinental seas of the arid zone). Ros-tov-on-Don, 1989. 258 p.

21. Chemelina O.V. Determining the content of radioactive elements in the slime-pits and surrounding ground [Opredelenie soderzhaniya radioaktivnyh jelementov v shlamootstojnikah i vmeshhayushhih gruntah]. News of RAS. Ser. Physical – izvestiya ran. Ser. Fizicheskaya, 2013, vol. 77, no 2, pp. 220-223.


Full text (russian)